HOME

About us
WEATHER
RAINFALL
RUNOFF
RESERVOIR STORAGE
RIVER MONITORING
TELEMETERS
HYDRO-CENTERS
OFFICE OF HYDRO
RID
INFORMATIONS - NEWS
INTERESTING
Login เข้าสู่ระบบ :
username:
Password:
RESERVOIR STORAGE

5
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

สภาพน้ำในเขื่อน
RESERVOIR STORAGE

Download เอกสาร PDF
สภาพน้ำในเขื่อน
เจ้าพระยา

สภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เพื่อการเก็บรักษาน้ำในประเทศไทย
สภาพน้ำในเขื่อน
(ขนาดกลาง)

ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
สภาพน้ำในเขื่อน
(ขนาดใหญ่)


ปริมาณน้ำในเขื่อน
ภูมิพล,ป่าสัก,สิริกิติ์
สภาพของเขื่อนเพื่อการเก็บรักษาน้ำในประเทศไทย
สภาพน้ำในเขื่อน
เพื่อเก็บรักษาน้ำ
สภาพของเขื่อน กฟผ. เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า
สภาพน้ำในเขื่อน กฟผ
เพื่อการผลิตไฟฟ้า

Download เอกสาร PDF
ปริมาณน้ำในเขื่อน
(รอบ 7 วัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HOME