สภาพอากาศ

2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID


ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATION

Latest Weather map
แผนที่อากาศพื้นผิว
(ราย 6 ชั่วโมง)

Royal Rainmaking - Radar Om Koi , Chiang Mai
เรดาร์กลุ่มฝนภาคกลาง
(ภาคกลาง)
Satellite image of Southeast Asia
สภาพอากาศ
จังหวัดชัยนาท


พยากรณ์อากาศ
ภาคกลาง

แผนที่อากาศ
แบบเคลี่ยนไหว
1 WEEK PRECIPITATION FORECAST (Animation)
พยากรณ์ฝน 7 วัน
(HAM Weater)

พยากรณ์ฝน 7 วัน
(Thai Weater)

เส้นทางพายุ
แปซิฟิก-ทะเลจีนใต้

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
Meteo Earth

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9

 

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ


CIMSS
Tropical Cyclones



เตือนภัยพายุ
(Vietnam)



ศูนย์รวมใต้ฝุ่น
(The U.S Navy)



พยากรณ์พายุ
(Japan)


ภาพถ่ายสภาพพายุ
(Asia Satellite)
3 MONTHS PRECIPITATION FORECAST (Animation)
พยากรณ์ฝน 3 เดือน
(Animation)

สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

Tropical Cyclone Tracks 2011 Season
เส้นทางพายุ 2011
ทะเลจีนใต้




HOME