สภาพอากาศ

2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID


ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATION

Latest Weather map
แผนที่อากาศพื้นผิว
(ราย 6 ชั่วโมง)

Royal Rainmaking - Radar Om Koi , Chiang Mai
เรดาร์กลุ่มฝนภาคกลาง
(ภาคกลาง)
Satellite image of Southeast Asia
สภาพอากาศ
จังหวัดชัยนาท


พยากรณ์อากาศ
ภาคกลาง

แผนที่อากาศ
แบบเคลี่ยนไหว
1 WEEK PRECIPITATION FORECAST (Animation)
พยากรณ์ฝน 7 วัน
(HAM Weater)

พยากรณ์ฝน 7 วัน
(Thai Weater)

เส้นทางพายุ
แปซิฟิก-ทะเลจีนใต้

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
Meteo Earth

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9

 

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ


CIMSS
Tropical Cyclonesเตือนภัยพายุ
(Vietnam)ศูนย์รวมใต้ฝุ่น
(The U.S Navy)พยากรณ์พายุ
(Japan)


ภาพถ่ายสภาพพายุ
(Asia Satellite)
3 MONTHS PRECIPITATION FORECAST (Animation)
พยากรณ์ฝน 3 เดือน
(Animation)

สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

Tropical Cyclone Tracks 2011 Season
เส้นทางพายุ 2011
ทะเลจีนใต้
HOME