14
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
       (สำนักงานชลประทานที่ 12)
                  ต.บางหลวง  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

        HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION
                 T.Bang Luang ,  Sanphaya District
                           Chai Nat  17150 THAILAND
                

  Tel.056-405101
Fax.056-405102
             
E-mail :
hydrology05-2@hotmail.com
                    
          

 


HOME