ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคกลาง


HYDROLOGY IRRIGATION CENTER
FOR CENTRAL REGION

(สำนักชลประทานที่ 12)
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
OFFICE : A.Sanphraya Chainat 17150
THAILAND


056-405101  FAX.056-405102
EMAIL
hydrology05-2@hotmail.com

กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
THAILANDวิสัยทัศน์กรมชลประทาน
"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"


บทบาท

            1. เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อใช้ออกแบบเชิงอุทกวิทยาในการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน
             2. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำ วิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งสถานการณ์น้ำที่เกิด ขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ

           1. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลางแบ่งออกเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย โดยมีเขตความรับผิดชอบรวม 12 จังหวัดคือ ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
            2. รับผิดชอบในการวางแผน กำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจ ก่อสร้างสถานี ติดตั้งและพัฒนาเครื่องมือ สำรวจข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ ข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีสำรวจและเครื่องมือทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
           3. คำนวณวิเคราะห์และประมวลผลสถิติข้อมูลอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            4. ศึกษากำหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาและขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม ทั้งพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดและลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
            5. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่ารายวัน รายชั่วโมงรวมทั้งแจ้งผลกระทบ ต่อกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
            6. ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนน้ำท่าในลุ่มน้ำ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำให้เหมาะสมทั้งในช่วงหน้าแล้งและหน้าน้ำ
            7. ศึกษาเชิงดุลยภาพด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกายภาพของลุ่มน้ำ เช่นศึกษาตะกอนและคุณภาพน้ำ อัตราการกัดเซาะ การพัดพาและการตกตะกอนทับถมในลุ่มน้ำและในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำและความจุลำน้ำในเขตลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
            8. สำรวจตรวจสอบความถูกต้องในการระบายน้ำของอาคารชลประทานต่าง ๆ เช่น การระบายน้ำของเขื่อนและประตูระบายน้ำ รวมทั้งการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคาร เพื่อการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     

งานบริหารทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
1. ดำเนินการงานสารบรรณ  รับ – ส่ง  ร่าง  พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ  บริการค้นหาจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด
2. ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล  การพิจารณาความดีความชอบ  และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี  การจัดทำบัญชี  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
4.ดำเนินการด้านพัสดุ  การจัดทำบัญชีพัสดุ  การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่าย  การควบคุมพัสดุ  การจัดทำรายงานประจำปี  การจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
5.ดำเนินการจัดสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์ต่างๆ  และการเสริมสร้างความผาสุกเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 


 

ฝ่ายปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยา

 

หน้าที่และความรับตัดขผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานีสำรวจระดับน้ำแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบส่งข้อมูลระยะใกล ณ.เวลาจริงและเครื่องมืสำรวจทางอุทกวิทยาอุตุ-อุทกวิทยาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. สำรวจ ตรวจวัด ข้อมูลอุทกวิทยา ประกอบด้วย ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ตะกอน และคุณภาพน้ำ รูปตัดขวางลำน้ำ ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช่นปริมาณน้ำฝน อัตราการระเหย อุณหภูมิพื้นผิว เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มีความถูกต้องและครอบคลุมในระดับพื้นที่
3. ดำเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขตพื้นที่ คำนวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ การระบายน้ำของอาคารชลประทาน
4. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นทางด้านอุทกวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก่ส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  


ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

 

หน้าที่หลัก
1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง ในการวางโครงข่ายสถานีสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา เพื่อให้ได้พื้นที่รับน้ำฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ
2. ศึกษา  วิเคราะห์ วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ บันทึก และประมวลสถิติข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนคุณภาพน้ำ เพื่อกำหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการใช้งานด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่
3. รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปัญหา และวางแนวทางแก้ไขด้านอุทกวิทยา เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ำและภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการลุ่มน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
5. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นทางด้านอุทกวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก่ส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


 

 

 

 

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตาม  เฝ้าระวัง  และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  คุณภาพน้ำ  เพื่อให้ได้ผลการประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วม  ภัยแล้ง  หรือผลกระทบด้านอื่นๆ  สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่
2. ศึกษา  ออกแบบ  พัฒนา  และจัดทำระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศข้อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่  โดยแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนำข้อมูลในระดับพื้นที่ไปใช้ประโยชน์
3. จัดทำรายงานข้อมูล  สถานการณ์น้ำฝน  น้ำท่า  สภาพอากาศ  คุณภาพน้ำ  และแนวโน้ม  เพื่อให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำ
4. สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำฝน  สภาพอากาศ  คุณภาพน้ำ  และให้คำแนะนำด้านอุทกวิทยา  ในระดับพื้นที่แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 
HOME