4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER
ข้อมูล Rating Table
(Click to open or save)
1. P.17 แม่น้ำปิง บ้านท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
2. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
3. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
4. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
5. C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
6. C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 7. C.35 แม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 8. C.36 คลองบางหลวง บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
9. C.37 คลองบางบาล บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
10. C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
11. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
12. Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
13. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
14. Ct.9 ห้วยทับเสลาตอนบน บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
15. Ct.19 ห้วยตากแดด บ้านดอนใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
16. Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
17. S.43 แม่น้ำป่าสัก บ้านพูลทรัพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
18. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สถานี C.2  แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ 19. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
20. S.32 แม่น้ำป่าสัก สถานีแพดับเพลิง อ.เมือง จ.สระบุรี
21. S.26 แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
22. S.5 แม่น้ำป่าสัก รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา