รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่  12 - 18  สิงหาคม 2560 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
12 13 14 15 16 17 18 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 38.08 35.00 34.92 34.88 34.84 34.80 34.78 34.89   6.28 -3.19 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,815 140 121 112 104 96 92 114  
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 26.86 26.83 26.78 26.72 26.65 26.56 26.48   75.66 -1.82 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,520 1264 1255 1240 1222 1201 1174 1150  
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 22.45 22.36 22.30 22.24 22.20 22.16 22.17   42.73 -4.03 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 1649 1611 1586 1562 1546 1530 1534  
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   15.40 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50   0.00 0.00 ทรงตัว
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 13.00 12.77 12.64 12.50 12.37 12.31 12.48   40.56 -3.86 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 1300 1234 1197 1158 1122 1105 1152  
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 11.70 9.71 9.53 9.39 9.27 9.13 9.03 9.16   48.21 -2.54 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,340 1290 1238 1197 1161 1119 1089 1128  
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 9.32 6.55 6.41 6.29 6.17 6.04 5.90 5.97   41.56 -3.35 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,690 1292 1250 1214 1178 1139 1097 1118  
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 3.75 3.62 3.58 3.48 3.37 3.19 3.22   69.26 -1.36 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 940 904 892 863 838 793 800  
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 4.65 4.59 4.49 4.37 4.27 4.14 4.17   110.40 0.17 เพิ่มขึ้น
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 420 526 515 498 478 461 441 446  
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 3.78 3.72 3.63 3.53 3.43 3.28 3.31   88.06 -0.49 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 148 147 143 137 131 125 116 118  
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 1.94 1.93 1.89 1.67 1.64 1.43 1.55   * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2050 1808 1946 1699 1869 1617 1499  
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 1610 1667 1658 1658 1457 1476 1392   0.00 0.00 ลดลง
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 102.30 102.30 102.30 102.30 102.30 102.35 101.60   0.00 -6.70 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 2 2 2 2 2 3 0  
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.44 103.37 103.35 103.30 103.40 104.03 1.04.01   7.94 #VALUE! เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 9 7 7 6 8 28 27  
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 68.20 68.25 68.23 68.17 68.29 68.46 68.72   25.60 -2.28 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 28 29 28 27 30 34 43  
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45   1.18 -3.43 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 2 2 2 2 2 2 2  
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 123.75 123.73 124.44 124.54 124.54 124.07 124.02   1.79 -3.45 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 3 3 9 10 10 5 5  
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 18.22 17.98 18.06 17.92 18.17 18.81 19.42   3.14 -4.93 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 2 0 0 0 1 6 16  
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 16.46 16.45 16.44 16.45 16.34 16.50 16.74   * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * * * * * *  
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 44.08 43.98 43.84 43.67 43.60 43.50 43.50   15.39 -8.40 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 186 181 174 165 162 157 157  
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 23.94 23.63 23.20 22.79 21.08 20.99 21.27   14.64 -10.19 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 366 341 307 276 161 156 172  
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 13.19 12.89 12.60 12.34 11.66 11.05 11.19   9.71 -11.37 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 369 335 303 245 209 157 169  
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 8.75 8.50 8.34 8.22 7.96 7.68 7.68   14.92 -5.12 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 372 337 315 300 266 232 232  
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 7.90 4.30 4.08 3.51 3.19 2.89 2.60 2.42   22.86 -5.48 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 700 342 316 258 227 199 175 160  
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 2.79 2.71 2.64 2.54 2.38 2.20 2.25   * -2.45 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 * * * * * * *  
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ  * น้ำเท้อ/น้ำไม่ไหล
   สถานี N.67  เปลี่ยน Rating tabel  ตามน้ำใหม่เริ่มใช้ 27 กรกฎาคม 2560
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103