รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่  16 - 22 มิถุนายน 2561 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
16 17 18 19 20 21 22 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 39.80 34.99 35.19 35.25 35.17         12.01 -4.63 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 152 225 249 218        
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 21.30 21.35 21.53 21.63         22.61 -6.67 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,579 324 329 347 357        
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 18.78 18.82 19.05 19.10         14.90 -7.10 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 456 465 523 535        
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   15.77 15.84 15.92 16.12         0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 5.76 5.76 5.76 5.76         2.82 -10.58 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 80 80 80 80        
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 13.40 2.25 2.23 2.22 2.22         #VALUE! -11.18 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 57 56 56 56        
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 10.00 0.91 0.88 0.73 0.81         #VALUE! -9.24 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * ** ** ** **        
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 0.76 0.77 0.67 0.96         #VALUE! -3.62 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1176 ** ** ** **        
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 0.41 0.39 0.33 0.43         #VALUE! -3.57 เพิ่มขึ้น
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 420 ** ** ** **        
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 0.45 0.45 0.39 0.50         #VALUE! -3.30 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 148 ** ** ** **        
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 0.59 0.57 0.55 0.64         * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 198 358 276 343        
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 139 137 125 121         0.00 0.00 ลดลง
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 102.25 102.25 102.25 102.35         0.36 -5.95 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 2 2 2 3        
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.27 103.27 103.27 103.27         1.47 -3.59 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 5 5 5 5        
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 68.20 68.19 68.26 68.27         5.36 -2.73 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 7 6 8 9        
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 100.90 100.90 100.90 100.90         * -3.98 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 * * * *        
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 123.14 123.05 123.00 122.95         * -4.52 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 1 * * *        
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 17.62 17.60 17.60 17.58         * -6.77 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 * * * *        
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 15.80 15.89 15.96 16.16         * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * * *        
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 38.94 38.86 38.98 39.06         #VALUE! -12.84 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 *** *** *** ***        
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 17.77 17.77 17.77 17.78         2.47 -13.68 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 28 28 28 29        
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 9.18 9.19 9.18 9.24         2.01 -13.32 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 33 33 32 35        
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 7.45 7.47 7.41 7.34         #VALUE! -5.46 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 ** ** ** **        
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับคั้นกั้นน้ำ 8.00 0.81 0.80 0.53 0.60         #VALUE! -7.30 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 800 ** ** ** **        
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 0.77 0.76 0.75 0.96         #VALUE! -3.74 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 ** ** ** **        
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ *       น้ำแห้ง   /   น้ำไม่ไหล
* *     อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
* * *   อิทธิพลจากฝาย   /  เขื่อนควบคุม
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103