รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
24 25 26 27 28 29 30 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 38.08 34.71 34.64             2.87 -3.44 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,815 64 52            
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 22.10 21.51             24.21 -6.79 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,520 439 368            
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 19.75 19.25             18.33 -6.95 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 800 658            
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   16.50 16.50             0.00 0.00 ทรงตัว
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 8.60 8.03             11.58 -8.31 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 406 329            
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 11.70 5.98 5.82             14.91 -5.88 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,340 397 349            
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 9.32 2.66 2.46             12.57 -6.86 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,690 395 338            
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 1.62 1.56             34.63 -3.02 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 413 400            
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 1.83 1.67             31.44 -2.33 ลดลง
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 404 143 127            
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 1.47 1.38             26.87 -2.42 ลดลง
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 134 39 36            
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 0.98 1.04             * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1126 1054            
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 585 505             0.00 0.00 ลดลง
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 102.20 102.20             0.24 -6.10 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 2 2            
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.23 103.24             0.00 -3.62 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 0 0            
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 67.26 66.81             2.38 -4.19 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 9 4            
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 101.60 101.60             1.76 -3.28 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 3 3            
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 122.94 122.97             0.00 -4.50 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 0 0            
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 18.38 18.09             0.20 -6.26 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 3 1            
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 16.64 16.58             * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * *            
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 40.54 40.45             4.51 -11.45 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 49 46            
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 17.22 17.23             1.19 -14.23 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 14 14            
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 8.89 8.89             1.21 -13.67 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 21 21            
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 6.65 6.79             1.29 -6.01 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 17 20            
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 7.90 1.60 1.62             14.29 -6.28 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 700 99 100            
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 1.32 1.37             * -3.33 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 * *            
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ  * น้ำเท้อ/น้ำไม่ไหล
สถานี  Ct.2A  น้ำเท้อจากแม่น้ำเจ้าพระยา 
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103