รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่ 20 - 26  พฤษภาคม 2560 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
20 21 22 23 24 25 26 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 38.08 36.40 36.02 35.61 35.39 35.23 35.13     7.11 -2.95 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,815 680 471 289 208 159 129    
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 23.96 25.07 25.32 25.17 24.83 24.33     48.22 -3.97 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,520 681 837 872 851 803 733    
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 21.20 21.80 21.76 21.58 21.35 21.14     33.96 -5.06 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 1240 1450 1436 1373 1293 1219    
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   16.50 16.70 16.74 16.75 16.58 16.29     0.00 0.00 ลดลง
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 9.10 9.92 9.86 10.15 10.15 10.15     22.85 -6.19 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 476 609 599 649 649 649    
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 11.70 4.03 5.97 6.87 6.74 6.71 6.75     26.75 -4.95 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,340 248 546 624 611 620 626    
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 9.32 1.11 2.15 3.16 3.52 3.49 3.50     * -5.82 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,690 * * * * * *    
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 1.01 1.35 1.81 1.62 1.74 1.64     * -2.94 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 * * * * * *    
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 0.52 1.12 1.86 2.10 2.16 2.10     * -1.90 ลดลง
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 404 * * * * * *    
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 0.65 0.94 1.45 1.63 1.66 1.80     * -2.00 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 134 * * * * * *    
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 0.95 1.21 1.37 1.23 1.37 1.24     * 0.00 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 308 226 531 65 -635 188    
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 384 405 652 648 671 725     0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.60     0.00 -6.70 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 0 0 0 0 0 0    
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 104.38 104.30 104.16 104.03 104.09 104.09     3.82 -2.77 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 24 21 16 11 13 13    
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 68.53 68.43 68.32 68.21 68.05 67.95     12.50 -3.05 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 37 33 31 28 24 21    
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00     0.00 -3.88 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 0 0 0 0 0 0    
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 123.05 122.99 122.95 122.95 122.99 123.09     0.36 -4.38 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 0 0 0 0 0 1    
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81 17.81     0.00 -6.54 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 0 0 0 0 0 0    
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 16.69 16.97 16.99 17.01 16.84 16.57     * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * * * * *    
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 38.18 38.40 38.43 38.45 38.50 40.07     * -11.83 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 * * * * * *    
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 17.21 17.19 17.18 17.15 17.16 17.23     1.19 -14.23 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 13 13 12 12 12 14    
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 8.77 8.65 8.81 8.79 8.79 8.82     1.03 -13.74 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 16 11 17 16 16 18    
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 6.64 6.63 6.56 6.40 6.58 6.67     * -6.13 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 * * * * * *    
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 7.90 0.88 1.04 1.06 0.78 0.85 1.11     * -6.79 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 700 * * * * * *    
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 1.12 1.38 1.57 1.41 1.27 1.32     * -3.38 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 * * * * * *    
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ  * น้ำเท้อ/น้ำไม่ไหล
สถานี  C.7A , C.35 , C.36 , C.37 ,  S.26 , S.5  น้ำเท้อจากน้ำทะเลหนุน 
สถานี  S.43    น้ำเท้อจากเขื่อนป่าสัก
สถานี  Ct.2A  น้ำเท้อจากแม่น้ำเจ้าพระยา 
สถานี P.17  เปลี่ยน Rating tabel  ตามน้ำใหม่เริ่มใข้ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103