รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่   21  - 27  ตุลาคม 2560 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
21 22 23 24 25 26 27 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 39.80 37.75 37.44 37.15 36.90         #DIV/0! -2.90 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ   1304 1205 1112 1032        
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 27.89 27.89 27.89 27.88         #VALUE! -0.42 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,579 1522 1522 1522 1520        
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 25.20 25.22 25.22 25.19         84.65 -1.01 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 3044 3054 3054 3039        
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   17.21 17.30 17.42 17.47         0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 15.81 15.81 15.81 16.03         94.96 -0.31 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 2598 2598 2598 2697        
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 13.40 12.41 12.41 12.41 12.48         #VALUE! -0.92 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 2552 2552 2552 2587        
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 10.00 8.72 8.73 8.75 8.82         #VALUE! -1.23 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 2520 2525 2535 2563        
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 5.12 5.18 5.21 5.22         118.70 0.64 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 1341 1359 1368 1371        
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 6.18 6.20 6.24 6.25         207.18 2.25 เพิ่มขึ้น
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 420 824 827 835 837        
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 5.23 5.25 5.26 5.27         193.28 1.47 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 148 256 258 258 259        
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 2.66 2.72 2.80 2.81         * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2989 3003 3102 3177        
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 2676 2696 2786 2882         0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 102.60 102.55 102.45 102.40         0.36 -5.90 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 6 5 4 3        
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 105.28 105.22 104.90 104.76         18.53 -2.10 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 101 96 71 63        
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 70.50 69.68 69.46 69.25         38.10 -1.75 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 133 84 73 64        
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 102.55 102.30 102.10 101.95         0.00 -2.93 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 14 9 6 0        
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 125.55 125.35 125.25 124.85         5.00 -2.62 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 23 21 19 14        
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 19.96 19.56 18.46 18.27         1.57 -6.08 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 72 54 14 8        
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 20.07 20.18 20.24 20.25         * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * * *        
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 46.89 46.85 47.19 47.11         36.08 -4.79 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 352 350 373 368        
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 24.42 24.36 24.37 24.35         33.19 -7.11 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 397 391 392 390        
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 13.66 13.64 13.63 13.64         24.31 -8.92 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 425 423 422 423        
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 9.21 9.25 9.24 9.28         29.13 -3.52 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 442 448 446 453        
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับคั้นกั้นน้ำ 8.00 6.13 6.15 6.08 6.05         75.00 -1.85 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 800 535 537 528 525        
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 3.87 3.96 3.98 4.00         * -0.70 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 * * * *        
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ  * น้ำเท้อ/น้ำไม่ไหล
ระดับตลิ่งของ สถานี C.3,C.7A ,S.26 เป็นระดับคันกั้นน้ำ
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103