รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่ 21 -27  เมษายน 2561 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
21 22 23 24 25 26 27 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 39.80 35.05 35.09             10.36 -4.71 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,815 174 188            
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 21.51 21.65             22.80 -6.65 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,579 345 360            
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 18.86 19.02             14.35 -7.18 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 475 515            
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   16.50 16.50             0.00 0.00 ทรงตัว
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 6.95 7.53             10.07 -8.81 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 206 286            
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 13.40 3.54 3.93             #VALUE! -9.47 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 203 281            
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 10.00 1.00 1.15             #VALUE! -8.90 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * ** **            
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 1.04 1.18             #VALUE! -3.40 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 ** **            
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 0.75 0.84             #VALUE! -3.16 เพิ่มขึ้น
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 420 ** **            
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 0.80 0.90             #VALUE! -2.90 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 148 ** **            
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 0.84 0.95             * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 450 459            
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 118 127             0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 102.30 102.30             0.24 -6.00 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 2 2            
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.20 103.20             * -3.66 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 * *            
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 66.51 66.51             * -4.49 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 * *            
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 101.70 101.70             1.76 -3.18 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 3 3            
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 122.75 122.75             * -4.72 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 * *            
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 17.55 17.55             * -6.80 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 * *            
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 16.57 16.55             * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * *            
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 39.14 39.13             #VALUE! -12.77 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 *** ***            
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 18.31 18.26             3.49 -13.20 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 42 41            
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 9.58 9.57             3.05 -12.99 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 54 53            
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 7.93 7.90             #VALUE! -4.90 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 ** **            
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับคั้นกั้นน้ำ 8.00 0.78 1.12             #VALUE! -6.78 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 800 ** **            
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 1.07 1.23             #VALUE! -3.47 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 ** **            
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ *       น้ำแห้ง   /   น้ำไม่ไหล
* *     อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
* * *   อิทธิพลจากฝาย   /  เขื่อนควบคุม
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103