รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่  23 - 29 มิถุนายน 2561 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
23 24 25 26 27 28 29 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 39.80 35.10 35.09 35.10 35.09         10.36 -4.71 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 192 188 192 188        
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 20.90 21.08 21.42 21.75         23.50 -6.55 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,579 284 302 336 371        
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 18.75 18.77 18.91 19.16         15.32 -7.04 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 449 453 487 550        
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   16.22 16.11 16.07 16.18         0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 6.00 5.88 5.88 5.88         3.17 -10.46 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 100 90 90 90        
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 13.40 2.39 2.35 2.24 2.34         #VALUE! -11.06 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 63 59 57 58        
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 10.00 0.68 0.70 0.60 0.66         #VALUE! -9.39 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * ** ** ** **        
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 0.84 0.83 0.71 0.69         #VALUE! -3.89 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1176 ** ** ** **        
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 0.30 0.32 0.18 0.19         #VALUE! -3.81 เพิ่มขึ้น
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 420 ** ** ** **        
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 0.32 0.37 0.24 0.26         #VALUE! -3.54 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 148 ** ** ** **        
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 0.79 0.78 0.67 0.77         * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 151 -5 -443 -50        
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 105 98 112 114         0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 102.30 102.30 102.30 102.30         0.24 -6.00 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 2 2 2 2        
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.27 103.27 103.27 103.28         1.76 -3.58 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 5 5 5 6        
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 68.18 68.15 68.11 68.08         2.38 -2.92 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 6 5 4 4        
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 100.90 100.90 102.05 102.10         3.53 -2.78 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 * * 6 6        
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 123.15 123.15 123.15 123.15         0.36 -4.32 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 1 1 1 1        
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 17.47 17.47 17.49 17.46         * -6.89 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 * * * *        
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 16.25 16.15 16.12 16.23         * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * * *        
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 38.63 38.53 38.73 38.64         #VALUE! -13.26 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 *** *** *** ***        
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 17.54 17.54 17.55 17.55         1.96 -13.91 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 23 23 23 23        
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 9.04 9.04 9.04 9.04         1.44 -13.52 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 25 25 25 25        
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 6.95 6.52 6.40 6.50         #VALUE! -6.30 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 ** ** ** **        
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับคั้นกั้นน้ำ 8.00 0.47 0.48 0.31 0.38         #VALUE! -7.52 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 800 ** ** ** **        
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 1.01 0.94 0.83 0.87         #VALUE! -3.83 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 ** ** ** **        
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ *       น้ำแห้ง   /   น้ำไม่ไหล
* *     อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
* * *   อิทธิพลจากฝาย   /  เขื่อนควบคุม
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103