รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่  20 - 26 มกราคม  2561 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
20 21 22 23 24 25 26 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 39.80 35.00 34.99 35.03 35.17 35.12       10.96 -4.68 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,815 155 152 166 218 199      
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 20.68 20.70 20.73 20.72 20.76       17.10 -7.54 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,579 262 264 267 266 270      
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 18.61 18.59 18.60 18.69 18.72       12.31 -7.48 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 418 414 416 436 442      
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   15.73 15.67 15.61 15.59 15.67       0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01       3.17 -10.33 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 90 90 90 90 90      
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 13.40 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95       #VALUE! -10.45 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * 85 85 85 85 85      
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 10.00 0.83 0.80 0.89 0.85 1.05       #VALUE! -9.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ * ** ** ** ** **      
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 0.46 0.49 0.51 0.48 0.51       #VALUE! -4.07 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 ** ** ** ** **      
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 0.29 0.32 0.44 0.23 0.44       #VALUE! -3.56 เพิ่มขึ้น
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 420 ** ** ** ** **      
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 0.31 0.35 0.40 0.32 0.33       #VALUE! -3.47 เพิ่มขึ้น
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 148 ** ** ** ** **      
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. -0.07 0.01 0.06 0.03 0.51       * 0.00 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 334 516 457 587 476      
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 132 133 130 153 148       0.00 0.00 ลดลง
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 101.95 101.95 101.95 101.95 101.95       * -6.35 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 * * * * *      
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20       * -3.66 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 * * * * *      
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 66.66 66.66 66.74 66.75 66.71       * -4.29 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 * * * * *      
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 100.90 100.90 100.90 100.90 100.90       * -3.98 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 * * * * *      
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 123.95 123.95 124.01 124.01 124.01       1.79 -3.46 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 4 4 5 5 5      
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 17.59 17.59 17.59 17.59 17.59       * -6.76 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 * * * * *      
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 15.74 15.67 15.62 15.60 15.76       * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * * * *      
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 41.90 41.90 41.90 41.90 41.89       #VALUE! -10.01 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 *** *** *** *** ***      
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 18.21 18.21 18.23 18.20 18.20       3.32 -13.26 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 39 39 40 39 39      
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 9.33 9.40 9.40 9.40 9.40       2.47 -13.16 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 40 43 43 43 43      
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.80 6.33 6.41 6.55 6.63 6.65       #VALUE! -6.15 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,555 ** ** ** ** **      
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับคั้นกั้นน้ำ 8.00 0.36 0.51 0.58 0.44 0.51       #VALUE! -7.39 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 800 ** ** ** ** **      
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 0.50 0.49 0.45 0.50 0.51       #VALUE! -4.19 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 ** ** ** ** **      
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ *       น้ำแห้ง   /   น้ำไม่ไหล
* *     อิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน
* * *   อิทธิพลจากฝาย   /  เขื่อนควบคุม
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103