รายงานสภาพน้ำท่า ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ข้อมูล ความจุลำน้ำ  สภาพน้ำท่า วันที่ 22 - 28  เมษายน 2560 (เวลา 06:00 น.) เฉลี่ย ร้อยละของความจุ   แนวโน้ม
อา พฤ + สูง / -ต่ำ
22 23 24 25 26 27 28 กว่าตลิ่ง
1 P.17 ปิง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 38.08 35.00 34.99 34.92           3.36 -3.16 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,815 70 69 61          
2 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 28.30 19.58 19.53 19.50           10.00 -8.80 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,520 159 155 152          
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 26.20 17.90 17.85 17.83           6.74 -8.37 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 3,590 254 246 242          
4 C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ระดับเหนือเขื่อน   15.39 15.43 15.46           0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
ระดับท้ายเขื่อน 16.34 5.65 5.65 5.65           2.46 -10.69 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,840 70 70 70          
5 C.3 เจ้าพระยา เมือง สิงห์บุรี ระดับน้ำ-ม. 11.70 2.05 2.05 2.05           2.82 -9.65 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,340 66 66 66          
6 C.7A เจ้าพระยา เมือง อ่างทอง ระดับน้ำ-ม. 9.32 0.51 0.40 0.35           * -8.97 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 2,690 * * *          
7 C.35 เจ้าพระยา อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.58 0.57 0.31 0.23           * -4.35 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1155 * * *          
8 C.36 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 4.00 -0.04 -0.21 -0.25           * -4.25 ลดลง
หลวง ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 404 * * *          
9 C.37 คลองบาง บางบาล อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 3.80 0.07 -0.19 -0.24           * -4.04 ลดลง
บาล ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 134 * * *          
10 C.29A เจ้าพระยา บางไทร อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม. 0.76 0.72 0.68           * 0.00 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ -456 -759 -813          
แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน-ม.3/วิ 87 86 87           0.00 0.00 เพิ่มขึ้น
11 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 108.30 101.55 101.55 101.55           0.00 -6.75 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 830 0 0 0          
12 Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์ กำแพงเพชร ระดับน้ำ-ม. 106.86 103.72 103.72 103.72           0.00 -3.14 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 340 0 0 0          
13 Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 71.00 66.25 66.23 66.23           0.00 -4.77 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 168 0 0 0          
14 Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์ ระดับน้ำ-ม. 104.88 102.45 102.45 102.45           7.06 -2.43 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 170 12 12 12          
15 Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 127.47 123.14 123.15 123.18           0.36 -4.29 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 280 1 1 1          
16 Ct.19 สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 24.35 17.15 17.15 17.15           0.00 -7.20 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 510 0 0 0          
17 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ระดับน้ำ-ม. 21.34 15.39 15.45 15.46           * -8.17 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 616 * * *          
18 S.43 ป่าสัก ชัยบาดาล ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 51.9 38.63 38.60 38.58           * -13.32 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,020 * * *          
19 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี ระดับน้ำ-ม. 31.46 18.10 18.09 18.12           3.66 -13.34 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,175 42 42 43          
20 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 22.56 9.28 9.30 9.28           2.36 -13.28 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,740 41 42 41          
21 S.32 ป่าสัก เมือง สระบุรี ระดับน้ำ-ม.. 12.78 6.00 6.10 6.20           * -6.58 เพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,500 * * *          
22 S.26 ป่าสัก ท่าเรือ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 7.90 0.44 0.66 0.66           * -7.24 ทรงตัว
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 700 * * *          
23 S.5 ป่าสัก อยุธยาฯ อยุธยาฯ ระดับน้ำ-ม.. 4.70 0.75 0.63 0.56           * -4.14 ลดลง
ปริมาณน้ำ-ม.3/วิ 1,400 * * *          
  ลุ่มน้ำปิง  ลุ่มน้ำน่าน   ลุ่มน้ำสะแกกรัง
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   ลุ่มน้ำป่าสัก
 หมายเหตุ  * น้ำเท้อ/น้ำไม่ไหล
สถานี  C.7A , C.35 , C.36 , C.37 ,  S.26 , S.5  น้ำเท้อจากน้ำทะเลหนุน 
สถานี  S.43    น้ำเท้อจากเขื่อนป่าสัก
สถานี  Ct.2A  น้ำเท้อจากแม่น้ำเจ้าพระยา 
สถานี P.17  เปลี่ยน Rating tabel  ตามน้ำใหม่เริ่มใข้ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน ติดต่อข้อมูลสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103