ปริมาณฝนรายวันภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
RAIN+
ในระยะ 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. วันที่  17 สิงหาคม 2560  ถึง   07.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2560