ปริมาณฝนรายวันภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ในระยะ 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. วันที่  23 ตุลาคม 2560  ถึง   07.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2560
RAIN+