ปริมาณฝนรายวันภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ในระยะ 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. วันที่  23 มกราคม 2561  ถึง   07.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2561
RAIN+