ปริมาณฝนรายวันภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ในระยะ 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. วันที่  18 มิถุนายน 2561  ถึง   07.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2561
RAIN+