ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนสะสม ลุ่มน้ำภาคกลาง
(Click to open or save)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสาขา
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์
2. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
3. C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ลุ่มน้ำสะแกกรังและสาขา
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
สถานี C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์
2. Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
สถานี C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
3. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
4. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
C.28A คลองบางแก้ว บ้านอิฐ จ.อ่่างทอง
5. Ct.9 ห้วยทับเสลาตอนบน บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ลุ่มน้ำน่าน
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ลุ่มน้ำป่าสัก
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สถานี C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์
2. S.13 ลำสนธิ บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
สถานี C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
3. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ลุ่มน้ำท่าจีน
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. T.7 ห้วยกระเสียวตอนบน บ้านทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

 

HOME